Bharatha Maha Ksetra Natha Dvadasha Nama Stotram
Bharatha Maha Ksetra Natha Dvadasha Nama Stotram
Sri Mahajana Dvadasha Nama Stotram
Sri Mahajana Dvadasha Nama Stotram
Dashavatara Dvadasha Nama Stotram
Dashavatara Dvadasha Nama Stotram
Sri Mahadevi Dvadasha Nama Stotram
Sri Mahadevi Dvadasha Nama Stotram