Sri Brahma Samhita

Sri Brahma Samhita - English Translation

Sri Mahalakshmi Sahasranama

Sri Lakshmi Nrsimha Sahasranama