Sri Govardhanastakam by Srila Vishvanatha Chakravarthi Thakura

Prathama Govardhanastakam by Srila Rupa Goswami

Dvitiya Govardhanastakam by Srila Rupa Goswami

Govardhanoddharanam by Srila Rupa Goswami

Sri Govardhanasraya Dasakam by Srila Raghunatha Dasa Goswami

Sri Govardhana Vasa Prarthana Dasakam by Srila Raghunatha Dasa Goswami

Bindiganavile Garudastaka Stuti

Sri Garuda Dvadasha Nama Stotram

Sri Garuda Dandakah

Sri Garuda Panchashat

Sri Garuda Kavacham _Narada Muni Krtam

Sri Ramashtottara Shata Nama Stotram