Padma Puranantargata Sri Rama Raksha Stotram

Sri Ramashtakam

Hanumath Krta Sri Sita Rama Stotram

Mahadeva Krta Sri Rama Stotram

Sri Rama Hrdayam

Sri Rama Pancaratnam

Eka Sloki Ramayanam

Sri Ramashtottara Shata Namavali

Sri Rama Catuh Sloki

Sri Ramabhadra Mangalashasanam

Vara Vara Muni Krta Sri Rama Mangalashasanam

Sri Gaurangastakam_Sanskrit