Sri Hayagriva Panjaram

Sri Hayagrivabhigamanam

Sri Hayagriva Stutih

Sri Hayagriva Vimsatih

Sri Hayavadanashtakam

Sri Hayavadana Kalakalana Malika

Sri Lakshmi Hayagriva Prabodhika Stutih

Sri Lakshmi Hayavadana Prapattih

Sri Lakshmi Hayavadana Mangalam

Sri Hayagriva Dvadasha Nama Stotram

Kanakadhara Stotram

Sri Mahalakshmyashtakam