5) Sri Vamana Stotram - Sri Bhagavata Maha Purana

6) Vamana Stuti by Lord Brahma

7) Sri Dhadhi Vamana Stotram - Vamana Purana

8) Sri Vamana Stotram by Sri Aditi Devi - Padma Purana

9) Sri Vamana Dvisati Namavali - Vamana Purana

Sri Anjeneya Kavacham

Sri Balabhadra Stotra Kavacha

Sri Garuda Kavacha Stotram

Sri Gopalakshaya Kavacham

Sri Hayagriva Kavacham

Sri Krishna Kavacham

Sri Mahalakshmi Kavacham