sri jagannatha dvadasha nama stotram

sri ranganatha dvadasha nama stotram

udupi sri krsna dvadasha nama stotram

sri srinatha dvadasha nama stotram

sri panduranga dvadasha nama stotram

sri guruvayupuresvara dvadasha nama stotram

sri badri narayana dvadasha nama stotram

sri ahobilesvara dvadasha nama stotram

sri venkatesha dvadasha nama stotram

sri bramhadeva dvadasa nama stotram

sri narada dvadasa nama stotram

maha vaishnava sri shambu dvadasha nama stotram