sri nrsimha dvadasha nama stotram

sri vamana dvadasha nama stotram

sri parashurama dvadasha nama stotram

sri rama dvadasha nama stotram

sri balarama dvadasha nama stotram

sri krishna dvadasha nama stotram

sri kalki dvadasha nama stotram

sri radhika dvadasha nama stotram

sri sita devi dvadasha nama stotram

sri candravali devi dvadasha nama stotram

sri rukmini devi dvadasha nama stotram

sri satyabhama devi dvadasha nama stotram